ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Adatbázis jelenti azt a Szolgáltató által Tréning modulonként vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Avtv. jelenti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt

Vásárlás jelenti a Felhasználók valamely Tréning modul, megadott (30 nap) időszakra vonatkozó megvásárlását.

Felhasználó jelenti azon személyt, aki a Honlapon megfelelően regisztrálja magát.

Honlap jelenti a Szolgáltató által üzemeltetett www.eletbelepotrening.hu, drsinkoerika.hu domainnevek alatt található Honlapokat.

Tréning modul jelenti a kizárólag a Szolgáltató tulajdonában álló Tréning anyagokat (modulokat) amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó részére.

Szolgáltató jelenti a Self Training Consulting Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szilas park 4., cégjegyzékszám: 01-09957885, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság).
Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Felhasználó a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

1. Szolgáltató adatkezelése

Szolgáltató mint adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján az alábbi, adatvédelmi szempontból releváns tényekről tájékoztatja a Felhasználókat:

1.1 A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

1.2 A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szolgáltató részére.

1.3 A kezelendő adatok köre a Felhasználók által megadott személyes adatok köre, továbbá a Felhasználó által megvásárolt Tréning modulok neve és a vásárlások mennyisége.

1.4 Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának időtartamával.

1.5 Az adatkezelés célja különösen a regisztrált Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő beazonosítása, továbbá az Avtv. 5. § (4) bekezdésével összhangban annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Honlapon megrendelést adhasson le, valamint a Felhasználók érdekében, a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa, módosítsa, fejlessze Tréning moduljait, továbbá az adatokat – a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén – a Szolgáltató önálló, kizárólag online közvetlen üzletszerzési céljaira (ideértve különösen a Felhasználó közvetlen e-mailes megkeresését) használja fel. Szolgáltató a Felhasználók adatait a jelen alpontban írtaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

1.6 Az Adatbázis Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá, továbbá azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató ezen felül megtesz
minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

1.7 Szolgáltató egyelőre külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Amennyiben a szolgáltató úgy dönt, hogy külső adatfeldolgozót kíván igénybe venni, a külső adatfeldolgozó személyéről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja.

1.8. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítása.

1.9. Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának bármely okból történő megszűnését követően a Felhasználó személyes adatait törli.
2. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

2.1 Az Avtv. 11.-16. §-aival összhangban a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint saját profiljában lehetősége van személyes adatainak helyesbítésére, illetve törlésére.

2.2 Az Avtv. 16/A. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; (ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

2.4 Az Avtv. 17. §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

2.5 Az Avtv. 18. §-ában foglalt feltételek mellett Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.

2.6 A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.). Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adataimat a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a
regisztráció során megadott e-mail címére továbbítása.