Általános Szerződési Feltételek
az 50 állásinterjú kérdés kártyacsomag(ok) vásárlására vonatkozólag

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Self Training Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „STC”) által üzemeltetett

domain neveken elérhető weboldalakon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő 50 állásinterjú kérdés kártyacsomag(ok) (a továbbiakban: „Kártyacsomag(ok)”) vásárlására vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Kártyacsomago(ka)t vásárló felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az STC és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek“.

A Kártyacsomag(ok) megrendelésével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy a Kártyacsomago(ka)t nem rendelheti meg és nem használhatja.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Az eladó a Weboldalon elérhető valamennyi Kártyacsomag* esetében a Self Training Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek adatai:

Székhely: 1152 Budapest, Szilas park 4. II/205.
E-mail cím: info@eletbelepotrening.hu
Adószám: 23274473-1-42
Cégjegyzékszám: 01-09-957885

1.2. A jelen ÁSZF a Kártyacsomag(ok) megvásárlásával kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

1.3. Az STC kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja a Kártyacsomag(ok) megrendelése online szerződéskötéssel, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4 A Kártyacsomag(ok) Weboldalon történő megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között A Kártyacsomag(ok) megvásárlására irányuló szerződés a megrendelés az STC általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az STC a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon állít ki és őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6 A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Az STC kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

1.6 A Felhasználó a leadott rendelést érintő adatok módosítására az info@eletbelepotrening.hu e-mail címen kérhet módosítást.

 1. Vásárlás előtti előzetes tájékoztatás

2.1 A Felhasználó a Weboldalon megvásárolható Kártyacsomaggal(okkal) kapcsolatos részletes információkat az adott Kártyacsomagra(okra) vonatkozó aloldalon érheti el. A Felhasználónak az aloldalon lehetősége van bepillantani az adott Kártyacsomag(ok) tartalmába is. Amennyiben bármely Kártyacsomag(ok) tekintetében, akár annak használatával vagy használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, úgy kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@eletbelepotrening.hu e-mail címen.

2.2 Az STC felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Kártyacsomag(ok) megvásárlásával a Felhasználó kizárólag az adott Kártyacsomag(ok) aktuális verziójára válik jogosulttá, így az adott Kártyacsomag(ok) későbbi (formai és tartalmi) frissítései nem képezik a szerződés tárgyát, azokat az STC nem küldi meg a Felhasználó részére.

2.3 A Kártyacsomag(ok) a weboldalon feltüntetett formában, csomagban és áron vásárolhatók meg. A Kártyacsomag(ok)ra vonatkozóan feltüntetett ár az adott Kártyacsomag, illetve Csomag ajánlat esetén a csomagban lévő Kártyacsomagok vételárát jelentik, mely tartalmazza – kizárólag Magyarországra történő kiszállítás esetén – a postázási költségeket.

2.4 A megrendelhető Kártyacsomag(ok) árváltoztatásának jogát az STC fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor a visszaigazolásban az STC visszaigazolt.

2.5 Amennyiben a Weboldalon az STC minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra -, az STC nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az STC felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 1. A megrendelés a megrendelés módja és menete

3.1 A Weboldalon keresztül leadott megrendelést az STC csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a „Megrendelés” alatt található Megrendelő lapon a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az STC-t a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2 Az STC fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket például a versenyérdek-ellentét miatt, vagy nem megfelelő felhasználási mód miatt stb. visszautasítson.

3.3 A Felhasználó a Weboldalon a Megrendelőlap kitöltésével rendelheti meg az általa kiválasztott Kártyacsomago(ka)t. A Megrendelőlap kitöltésekor a Felhasználónak ki kell választania a megvásárolni kívánt Kártyacsomago(ka)t és meg kell adnia következő adatait:

 • teljes név (vezetéknév és keresztnév),
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • számlázási név,
 • számlázási cím,
 • postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől).

A Felhasználó a ”Megrendelem!“ gombra kattintással küldheti el megrendelését. A Felhasználó a megrendelés leadásával elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

3.4 Az STC a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Felhasználó bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az STC felé az info@eletbelepotrening.hu e-mail címen.

A Felhasználónak a megrendelt Kártyacsomag(ok) vételárát a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bármi nemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és/vagy a termék átvétele.

3.5 Az STC a megrendelés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére, azonban nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés nem érkezett be.
 • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftver hibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 1. Fizetési feltételek, számlázás

4.1 A Felhasználó a vételárat az STC megrendelést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000112-18040009) történő átutalással egyenlítheti ki a visszaigazoló e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege az STC bankszámlájára megérkezik.

4.2 A vételárról kiállított eredeti számlát az STC a Kártyacsomag(ok) postai úton történő kiszállítás során a postázott csomagban juttatja el a Felhasználó részére.

 1. Szállítási feltételek

5.1 A megrendelt Kártyacsomago(ka)t az STC a vételár megfizetését követően 24 órán belül a Magyar Posta szolgáltatásán keresztül, ajánlott küldeményként postázza. Valamennyi Weboldalon feltüntetett megrendelési lehetőség (darabos Kártyacsomag vagy Csomagban történő vásárlás) kiszállítása díjmentes, amennyiben a Felhasználó Magyarországon belüli postázási helyet jelöl meg szállítási címként.

5.2 Magyarországon kívüli postázási címekre az STC a Magyar Posta mindenkor érvényes ajánlott küldemény díjszabását alkalmazza, melyet a Weboldalon található vételár nem tartalmaz! Ebben az esetben tehát a Weboldalon feltüntetett vételárat az STC megnöveli Magyar Posta mindenkor érvényes ajánlott küldemény díjszabásában foglalt megrendelés helyére vonatkozó árral.

5.3 A Kártyacsomago(ka)t az STC minden esetben a Felhasználó által megadott postázási címre küldi.

 1. Elállási jog

6.1 A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Felhasználó a megvásárolt Kártyacsomagot átvette.

6.2 Ha a Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az STC-hez (postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím: 1152 Budapest, Szilas park 4. II/205.
e-mail: info@eletbelepotrening.hu

A Felhasználó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplőelállási nyilatkozat-mintát.

6.3 Elállási jog érvényesítése esetén a Felhasználó a Kártyacsomago(ka)t kifogástalan állapotban köteles saját költségén visszaküldeni az STC-nek. Amennyiben a termék sérült, hibás, gyűrött, szakadt, vagy bármilyen más használatból eredő hibával rendelkezik, úgy az STC jogosult az ebből eredő kár kompenzációjára.

6.4 Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az STC visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az STC az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.5 A Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy az elállási jog érvényesítése után semmilyen formában nem használja a korábban megvásárolt Kártyacsomago(ka)t. A visszatérítést az STC mindaddig visszatarthatja, amíg nem kapja meg a Felhasználó erre vonatkozó nyilatkozatát a 6.1-es pontban írt elérhetőségek egyikén. Amennyiben a nyilatkozatot az STC nem kapta meg, abban az esetben nyilatkozat elküldésének tényét a Felhasználónak kell hitelt érdemlően bizonyítania.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság

7.1 A Felhasználó az STC hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2 A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja!! vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

7.3 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Termékszavatosság

7.7 A Kártyacsomag(ok) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – az kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igény

7.8 Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Kártyacsomag(ok) akkor hibás(ak), ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Egyéb feltételek

7.9 Termékszavatossági igényét kizárólag a Kártyacsomag(ok) gyártójával vagy forgalmazójával, azaz az STC-vel szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Az STC kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Az STC-nek, mint gyártónak és forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Szerzői jog

8.1 A Kártyacsomag(ok) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az STC. A Kártyacsomag(ok) bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.

8.2 Az STC nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak, hogy a megvásárolt Kártyacsomago(ka)t kizárólag saját, személyes használat céljára, a Kártyacsomag(ok) rendeltetésének megfelelően használja.

8.3 A megvásárolt Kártyacsomag(ok) kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Kártyacsomag(ok) bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4 Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi, úgy az STC jogosult a felhasználási engedélyt azonnali hatállyal visszavonni. Ez esetben a Felhasználó köteles a birtokában lévő Kártyacsomag(ok) összes másolatát megsemmisíteni. Ebben az esetben a Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy a későbbiek során semmilyen formában nem használja a korábban megvásárolt Kártyacsomago(ka)t.

 1. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat

9.1 A Felhasználónak az STC által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@eletbelepotrening.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Felhasználót írásban értesítjük az eredményről.

 1. Egyéb rendelkezések

10.1 Az STC megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

10.2 A Weboldal használata során a Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3 A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

10.4 A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatályba lépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az STC fenntartja magának a jogot, hogy bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10.5 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem valósul meg, vagy nem lehetséges a jogvita rendezése, a Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

Budapest, 2016. április 14.

Self Training Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

——————–

Elállási/Felmondási nyilatkozat – minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: a pontos dátum megadása szükséges

A fogyasztó(k) neve: a Felhasználó neve

A fogyasztó(k) címe: Felhasználó címe

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt napi dátum megadása szükséges

Vissza a megrendelés oldalra ≫